Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ekonometri Bölümü

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, kelime anlamı olarak ekonomide ölçüm demektir. Daha geniş anlamda ise, ekonomik verilerin istatistik ve matematik yardımıyla incelenmesidir. Dolayısıyla bu üç disiplinin bir sentezi olarak kabul edilir. Ekonomik teoriler ve modeller, çeşitli boyutlardaki ekonomik birimlerin hangi ilkelere göre çalıştığı ve bu birimler arasındaki ilişkilerin ne şekilde yönlendirildiği konularına ışık tutarlar. Ekonometrik çalışmalar ise bir yandan ekonomik teorilerin gerçek hayatla ne ölçüde uyuşmakta olduğunu sınamak, bir yandan da yukarıda sözü edilen modellerle ortaya konulan ilişkilerin gerçek boyutları konusunda bir fikir edinmeye yardımcı olmak görevini üstlenirler. Ayrıca bu ilişkilerin gelecekte ne şekilde süreceğine yönelik tahminler de üretirler. Bu süreçte ekonomik hayatın çeşitli katmanlarıyla ilgili veriler incelenir.

Ekonometrinin çok yönlü yapısı ve ekonominin bütün alt dallarına ışık tutma özelliği nedeniyle bu konuda eğitim alan kişiler hem akademik anlamda, hem de iş hayatında önemli avantajlar elde ederler. Finans sektöründen üniversitelere kadar geniş bir yelpazede ekonometristlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomi üzerine eksiksiz bir eğitim almanın yanında, bu süreçte öğrenilen matematik ve istatistik yöntemlerini de gelecekte iş hayatında karşılaşılabilecek farklı sorunların çözümünde yardımcı olacak önemli birer kazanç olarak görmek gerekir. Üniversitemizin hedeflerine uygun olarak mezunlarımız kamu sektörü ve özel sektör yanında sivil toplum kuruluşlarında da çalışabilecek, ya da girişimci olarak iş hayatına atılacak donanıma sahip olacaktır.

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Küreselleşen dünyada ve ülkemizde ekonometriye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, akademik açıdan donanımlı ekonometrisyenlere olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bölümümüzün amacı sektörde oluşan bu ihtiyacı en etkin ve verimli bir şekilde karşılayacak olan ekonometrisyenlerin yetiştirilmesidir. Bölümümüz, öğrencilerine yeni ufuklar açan bir bölüm olmayı sürdürecektir.

Doç. Dr. Mesut SAVRUL

Biga İİBF Ekonometri Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Politikamız

Bölümümüz bünyesinde kalite güvence sistemi yönetiminde PUKÖ Döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kararlılıkla uygulanmaktadır. Buna göre faaliyetler ve iç denetim planlanmaktadır. En az yılda bir kere olmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlanmakta ve iç denetim gerçekleştirilmektedir. ÇOMÜ PUKÖ döngüsünün kontrol et ve önlem al boyutlarında Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri yapılmış ve değerlendirilmiş, Bölüm öğrencileriyle iç paydaş toplantısı düzenlenmiş, Denetim Raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi ise plan dâhilinde yürütülmektedir.

BAĞLANTILAR